Obchodní podmínky

Dokumenty jsou ve formátu pdf (Adobe Acrobat Reader). Nemáte-li příslušný prohlížeč pdf dokumentů, stahujte zde.
Všeobecné obchodní podmínky společnosti ISIS s.r.o.

 

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, přičemž:

 

Prodávajícím, na jedné straně je:

 

ISIS spol. s r.o.

Terronská 49, 160 00 PRAHA 6

(prodejna, servisní středisko, adresa pro poštovní styk)

IC: 14889439

DIC: CZ14889439

zapsáno v OR u MOS v Praze dne 22. 1. 91, oddíl C, vložka 864

tel: +420 224 318 264

e-mail: obchod@isis.cz

Sídlo: Dělnická 850, 253 01 HOSTIVICE

 

a

 

Kupujícím na druhé straně je:

 

podnikatel,

tedy fyzická nebo právnická osoba, která se věnuje podnikání, tedy soustavné činnosti za účelem zisku a splňuje ustanovení §420 až §422 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.).

nebo

spotřebitel,

tedy každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

2. Uzavření smlouvy

Kupní smlouvu může Kupující uzavřít i na webu www.poshw.cz podáním objednávky. Kupní smlouva pak vzniká odesláním objednávky po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím. Prodávající nenese odpovědnost za případné chyby při přenosu dat. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP a Reklamačním řádem prodávajícího.

Tyto VOP a Reklamační řád Prodávajícího se vztahují i na smlouvy uzavřené jinými způsoby. To se týká též smluv na dodávky HW, který byl dodán Kupujícímu jako součást počítačového systému, společně s implementací aplikačního SW, pokud nebylo ve smlouvě na takovouto dodávku stanoveno jinak.

3. Místo prodeje, přechod nebezpečí škody

Místem plnění dodávky zboží je prodejna na adrese Terronská 49, 160 00 PRAHA 6. Zboží je možné, na přání Kupujícího, též zaslat na dobírku zásilkovou službou, případně lze sjednat dopravu jiným způsobem. Doprava se sjednává objednávkou nebo dohodou Kupujícího s Prodávajícím. Pokud Kupující požaduje dopravit zboží na jiné místo, než jsou adresy provozoven prodejců, je povinen uhradit přiměřené dopravní, manipulační náklady, případně další náklady spojené s dopravou.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat. Při převzetí zásilky od dopravce je Kupující povinen za přítomnosti dopravce, nebo jeho zástupce ověřit stav a množství dodávaného zboží. Pokud při přepravě došlo ke zjevnému poškození obalu zboží, Kupující je povinen převzetí zásilky od přepravce odmítnout. V případě ztráty nebo poškození zboží při přepravě je Kupující povinen sepsat se zástupcem dopravce zápis o poškození nebo ztrátě zboží, jehož součástí je písemné potvrzení tohoto zápisu zástupcem dopravce. O těchto skutečnostech je Kupující povinen neprodleně informovat Prodávajícího. To je podmínkou pro uplatnění vzniklé škody u přepravce. Pokud tak neučiní a uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se Kupující vzdává náhrady za chybějící nebo poškozené části zásilky.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu.

4. Prodejní doklady

K zakoupenému zboží je přikládána faktura a dodací list, na kterém jsou uvedeny záruční doby prodávaných položek a který je podkladem pro případné uplatnění reklamace, případně stvrzenka o platbě v hotovosti. Kupující je povinen si ve vlastním zájmu údaje, uvedené na faktuře a dodacím listu (zejména množství, cenu, druh a výrobní čísla zboží), pečlivě překontrolovat. Na pozdější, jakékoliv reklamace na zboží, které není uvedeno, nebo nesouhlasí s údaji uvedenými na dodacím listu, nebude brán zřetel. Pokud Kupující, který obdržel objednané zboží mimo provozovnu (zásilka), zjistí rozdíl mezi obdrženým zbožím a přiloženými doklady, je nezbytné o zjištěných skutečnostech neprodleně informovat osobu, jejíž jméno je uvedeno na dokladech, případně osobu, s níž koupi a dodávku dojednával. Takovou reklamaci je nezbytné uplatnit do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky. Po uplynutí této lhůty nemůže být reklamace uznána. Reklamace bude na straně prodávajícího bez prodlení prověřena a, v případě její oprávněnosti, vyřešena.

5. Cena a platební podmínky

Všechny ceny jsou smluvní. Podkladem pro sjednání kupní ceny je ceník prodávajícího, který je platný v den objednávky zboží ze strany Kupujícího. Prodávající si vyhrazuje právo stanovení odlišných prodejních cen, než jsou ceny uvedené v aktuálním ceníku. Jedná se zejména o dopady změn cen na straně jeho dodavatelů, pohybu měnových kurzů apod. Součástí ceny je i cena dopravného a dobírkovného, pokud je pro dopravu zboží využita spediční nebo kurýrní služba. V případě, prodlení Kupujícího se zaplacením dodaného zboží proti dohodnutému termínu, zavazuje se Kupující zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. Zaplacením se rozumí připsání platby na účet prodávajícího nebo složení finanční hotovosti na pokladnu prodávajícího nebo zaplacení ceny dobírky přepravci v případě expedice dobírkou.

Vlastnické právo k dodávanému zboží přechází na Kupujícího až okamžikem zaplacení celé kupní ceny a všech ostatních závazků (úrok z prodlení apod.). V případě, že Kupující nezaplatí celou kupní cenu v době splatnosti faktury, je prodejce oprávněn od smlouvy odstoupit. V tomto případě není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody, ve výši 10% dohodnuté kupní ceny, nejméně však 500,- Kč.

6. Dodací podmínky

Zboží dodáváme těmito způsoby:

  1. Zásilka spediční službou nebo kurýrní službou na dobírku.
  2. Zásilka spediční službou nebo kurýrní službou po úhradě zálohové faktury.
  3. Zásilka spediční službou nebo kurýrní službou pro stálé zákazníky, vůči kterým nemá prodejce žádné pohledávky po době splatnosti, na fakturu se splatností 14 dnů.
  4. Osobní odběr na výše uvedených adresách prodejen. Osobní odběr je zpravidla na základě předchozí dohody – po e-mailovém či telefonickém avízu.

Pravidla pro osobní odběr: Zboží určené k osobnímu odběru vám připravíme v naší prodejně a budeme vás informovat telefonicky, faxem nebo emailem o možnosti vyzvednutí. Vaše objednávka pro vás bude připravena v naší prodejně.

Osobní odběr: při osobním odběru poštovné a balné neúčtujeme.

Dobírkou expedujeme zpravidla do 3 dnů. Balík dodá spediční služba na Vaši adresu zpravidla následující pracovní den po dni expedice do 18 hod. Nebude-li pokus o doručení zásilky úspěšný, zanechá spediční služba adresátovi oznámení o uložení zásilky a pokusí se o doručení následující den.

Dobírka (PPL , DPD nebo jiný dopravce): Objednané zboží zasíláme dobírkou, tzn., platí se při převzetí zboží. Cenu účtujeme podle hmotnosti balíku a dle aktuálních cen dopravce.

Dodávka, pokud zboží není na skladě

V případě, kdy není konkrétní zboží na skladě, prodávající Kupujícího informuje telefonicky / e-mailem o navrženém termínu dodání v takovém případě a o ceně. Pokud Kupující nepotvrdí e-mailem, faxem nebo dopisem souhlas navrženým termínem dodání eventuálně cenou, obchod a dodávka zboží se neuskuteční.

7. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (zejména §1914 až §1925, §2099 až §2117, §2161 až §2174).

Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

- se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

- věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Pro kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně. Pro případnou reklamaci dodaného zboží jsou rozhodné údaje uvedené v dodacím listě.  

 8. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

V případě, že zboží bylo objednáváno za použití prostředků komunikace na dálku a Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, a to ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne převzetí zboží. Toto odstoupení musí zaslat na adresu prodejny prodejce.

V tomto případě musí být zboží předáno zpět prodávajícímu zcela nepoškozené a pokud možno v původním obalu. V případě počítačových programů /softwaru/, musí být zboží vráceno v neporušeném originálním obalu

Podmínky vrácení peněz spotřebiteli:

  1. Zboží musí být odesláno nejpozději do 14 dnů od obdržení zboží. Zboží musí být pokud možno v původním neporušeném obalu a musí obsahovat všechnu původní dokumentaci (návody, upozornění), které zboží obsahovalo při doručení tak, aby bylo možno jej dále nabízet zákazníkům.
  2. Zásilka musí obsahovat doklad o zaplacení a kopii útržku dobírkové nebo balíkové služby.
  3. Vráceny Vám budou peníze za zboží a náklady za nejlevnější dopravu k zákazníkovi, pokud úhrada dopravy byla součástí ceny zboží.  Peníze budou vráceny do 14 dní od předání zboží nebo jeho prokazatelného odeslání.
  4. Balíky zasílejte běžnou balíkovou poštou. Balíky zaslané dobírkou nebudou přijaty.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud se jedná o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejíž plnění již začalo.

9. Záruka za jakost, souhlas Kupujícího s Reklamačním řádem

Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání věci Kupujícímu, nebo dnem dodání zboží Kupujícímu dopravcem.

Kupující podáním objednávky nebo podpisem kupní smlouvy nebo podpisem dodacího listu stvrzuje, že je seznámen s Reklamačním řádem Prodávajícího a že s nimi souhlasí. Rovněž, pokud kupující otevře zásilku a poruší ochranné nálepky, stvrzuje tím, že se seznámil se Reklamačním řádem Prodávajícího a že s nimi souhlasí. Pokud v rámci řešení závady v rámci záruky dojde k výměně zboží, doba záruky se neprodlužuje.

10. Uplatnění reklamace zboží

Místem uplatnění reklamace jsou prodejna a servisní středisko prodejce na adrese uvedené výše. Práva vyplývající ze záruky za jakost jsou nepřevoditelná.

Zboží k reklamaci dopraví kupující na vlastní náklady do servisního střediska Prodávajícího. Reklamované zboží musí být předáno s neporušenými identifikačními údaji o zboží, včetně kopie dodacího listu a faktury, dodanou technickou dokumentací, SW prostředky na původních nosičích, manuály k SW a dalším původním příslušenství, a pokud lze, též v původním obalu (který nejlépe chrání před nárazy při přepravě).

Reklamace mechanicky poškozeného výrobku je nutno uplatnit ihned při osobním odběru, nebo v den dodání přepravní službou.

Reklamovat neúplnost a sortiment zboží je možné do 3 dnů od převzetí zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Viditelné vady je nutno neprodleně, nejpozději však do 7 dnů po expedici, u dodavatele písemně oznámit, jinak se zboží považuje za schválené.

Kupující dále dodá písemný popis reklamované závady. Prodávající je oprávněn nepřijmout reklamované zboží, pokud nejsou splněny výše uvedené podmínky. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za data a software uložená na paměťových nosičích reklamovaného počítače nebo počítačové pokladny ani za škody vzniklé v důsledku ztráty nebo poškození těchto dat nebo software. Pokud Kupující nedodá kompletní doklady k reklamovanému zboží a Prodávající je musí dohledat, je Prodávající v takovém případě oprávněn účtovat kupujícímu vícepráce spojené s dohledáním údajů. Obdobně, pokud Kupující nevrátí s reklamovaným zbožím původní obal, je Prodávající v takovém případě oprávněn účtovat Kupujícímu přiměřenou částku za snížení prodejnosti takového zboží.

Zboží do reklamačního řízení bude převzato pouze v případě, že je kupujícím specifikována konkrétní závada. Testovány a posuzovány budou pouze vady popsané v reklamačním protokolu.

Servisní středisko Prodávajícího posoudí oprávněnost reklamace, určí způsob jejího řešení a stanoví termín jejího vyřešení. V případě oprávněných reklamací bude opravené nebo vyměněné zboží zasláno zpět na náklady Prodávajícího. V případě neoprávněné reklamace hradí veškeré náklady spojené s jejím vyřízením Kupující. Veškeré další nároky, např. náhrady následně vzniklých škod, jsou vyloučeny. Vyměněné díly jsou vydávány pouze na vyžádání při přejímce zboží. Na pozdější nároky nebude brán zřetel. Reklamace jsou vyřizovány v době stanovené servisním střediskem.

Rozsah záruky a postup při jejím uplatňování je uveden v Reklamačním řádu Prodávajícího.

 11. Oprava zboží, náklady za skladování

Po převzetí zboží k opravě, sepíše pracovník Prodávajícího doklad o převzetí zboží do opravy, jehož součástí je popis závady a předpokládaný termín opravy. Prodávající je oprávněn, na základě dodatečně zjištěných skutečností, termín opravy změnit. O změně termínu opravy je povinen informovat kupujícího. Kupující je povinen vyzvednout opravené zboží nejpozději do jednoho měsíce od termínu opravy uvedeném na výše zmíněném dokladu, nebo do jednoho měsíce od vyrozumění o provedení opravy. Pokud kupující opravené zboží v této době nevyzvedne, je povinen, kromě ceny za opravu, zaplatit poplatek ve výši 60,- Kč bez DPH za každý kalendářní den uskladnění opraveného zboží u Prodávajícího.

Pokud si kupující nevyzvedne opravené zboží ve lhůtě 6-ti měsíců ode dne, kdy byl povinen jej vyzvednout, je Prodávající oprávněn toto zboží prodat. O záměru nevyzvednuté zboží prodat předem písemně Prodávající informuje kupujícího. V případě, že ani do tří týdnů od odeslání této výzvy si kupující zboží nevyzvedne, je zboží prodáno. Dojde-li k prodeji nevyzvednutého opraveného zboží, vyplatí, pokud o to kupující písemně požádá, Prodávající kupujícímu výtěžek z prodeje snížený o cenu opravy, poplatek za uskladnění a eventuálně i další náklady vzniklé v této souvislosti.

12. Ochrana osobních údajů

Veškerá data získaná od Kupujícího jsou považována za jeho osobní a vztahuje se na ně ochrana podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Zasláním objednávky Kupující vyslovuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro vyřízení objednávky a s jejich zařazením do databáze zákazníků. Výše uvedený Prodávajícíprohlašuje, že data shromážděná na základě objednávek neprodá ani jiným způsobem neposkytne třetí straně. Dále nepoužije tyto data k dalším komerčním účelům bez souhlasu vlastníka těchto dat a také se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka bez udání důvodů, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.

13. Závěrečná ustanovení

Prodejní podmínky v této podobě jsou platné pro všechny obchodní případy ode dne jeho vydání, pokud nejsou smluvně a písemně ujednány podmínky odchylné. Výše uvedení Prodávající si vyhrazují právo na změny těchto prodejních podmínek.

14. Platnost a účinnost

Tyto podmínky prodeje nabývají účinnosti od 1.5.2019 a jsou platné do jejich náhrady podmínkami novými.